Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 05-06-2563)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมมีผู้บริหารทั้งหมด 11 ท่าน


ลำดับ

รายนาม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

นายโกวิทย์ นวลขาว

พ.ศ. 2527 - 2529

2

นายสุชาติ หงษ์ทอง

พ.ศ. 2529 - 2530

3

นายณรงค์ กองมณี

พ.ศ. 2530 - 2534

4

นายจำเนียร เจริญสุข

พ.ศ. 2534 - 2536

5

นายบุญทิพย์ อักษรผอบ

พ.ศ. 2536 - 2543

6

นายสุภักดิ์ มุขดาร์

พ.ศ. 2543 - 2546

7

นายประดิษฐ์ สวัสดี

พ.ศ. 2546 - 2553

8

นายสุขโข สาเรศ

พ.ศ. 2553 – 2556

9

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด

พ.ศ. 2556 - 2559

10

ว่าที่ ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ

พ.ศ. 2559 - 29-05-2563

11 นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ 01-06-2563-ปัจจุบัน