Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

บุคลากร โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 11-06-2564)

ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน หญิง1คน -  
ครู  จำนวน 11 คน ชาย 4คน หญิง 7คน (คศ.3 =2 , คศ.2=4 , ครู=3, ครูผู้ช่วย = 5) (วุฒิการศึกษา ป.โท =6ป.ตรี =8 , อื่นๆ = 1)
พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ชาย 2 คน หญิง 0 คน  
         
ครูธุรการ  จำนวน 1 คน  - หญิง 1 คน  
ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน  
นักการภารโรง จำนวน 1 คน ชาย 1 คน -  
         
รวมทั้งหมด จำนวน 18 คน ชาย 8คน หญิง 10คน  

ที่ ชื่อ - สกุล รูปภาพ ตำแหน่ง วิทยฐานะ เลขที่ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1 นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการ 11599 ปริญญาตรี
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาโท
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
2 นางบุญเรียง จันทร์ทัน ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ 127165 ปริญญาโท
กศ.ม. ภาษาไทย
3 นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชำนาญการ 1113 ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์ ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร
- 177170 ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
5 นางสาวชญานิน คมพจน์ ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชำนาญการ 107463 ปริญญาโท
คณิตศาสตร์
6 นายมนัสพงษ์ บุญญะ ครู ชำนาญการ 974(ส) ปริญญาโท
วท.ม. ธรณีฟิสิกส์
7 นายชัยวัฒน์ ทีปะปาล ครู ชำนาญการ 111463 ปริญญาโท
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
8 นางสาวสุจิตตรา ซุ่นสั้น ครู - 111476 ปริญญาตรี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
9 นายศุภชัย ยิ้มแก้ว ครูผู้ช่วย - 120210 ปริญญาตรี
คบ. คณิตศาสตร์
10 นางสาวเบ็ญญาภา พุ่มทอง ครูผู้ช่วย - 28725 

ปริญญาตรี
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา


11  นางธัญธร โกละกะ ครูผู้ช่วย - 127166  ปริญญาตรี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
12  นางสาวจิตอารีย์ คล้ายห้างหว้า ครูผู้ช่วย - 111468  ปริญญาตรี
คบ. วิทยาศาสตร์-เคมี
13 นายสวัสดิ์ บุญรัตน์ พนักงานราชการ - - ปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
14 นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์ พนักงานราชการ - - ปริญญาตรี
ดุริยางคศาสตรร์สากล
15 นางขนิษศร ปาละคเชนทร์ ครูธุรการ - - ปริญญาตรี
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการประชาสัมพันธฺ์)
16 นายณฐาพัชร์ สองเมืองสุข ครูอัตราจ้าง    

ปริญญาตรี
พละศึกษา

17 นางสาวธันยากร เพ็งจันทร์ ครูอัตราจ้าง - - ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
18 นายประจักร ศรีสมบูรณ์ นักการ/ภารโรง - -