Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th


วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพ หมายเหตุ ไฟล์รูปภาพ ขนาดเต็ม ที่ไม่ได้ย่อขนาด สามารถติดต่อ เฟส : Pumipat Sookoun

วิธีการ ดาวน์โหลดรูปภาพ เพื่อจัดเก็บในเครื่อง มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปภาพ ที่ต้องการ โดยเลือกดูทีละหน้า 1 หน้า มี 12 รูปภาพขั้นตอนที่ 2
คลิกเข้าดูภาพ ฉบับร่าง แบบหยาบๆ ว่าเป็นภาพที่ต้องต้องการหรือไม่


ขั้นตอนที่ 3
คลิกขวาบนรูปภาพ ที่ต้องการดาวน์โหลด เลือกบันทึกรูปภาพเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เลือกดาวน์โหลด ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่