Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

นโยบายของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 11-01-2562)


นโยบายจัดการศึกษา ของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
สอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ด้วยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้กำหนดนโยบาย จุด เน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ในการยกระดับคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพิ่มขี้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 3
2. นักเรียน มีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ร้อยละ 100
3. นักเรียน จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100
4. นักเรียน มีอัตราออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 0.2
5. โรงเรียน เป็นโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100
6.โรงเรียน ผ่านการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
7. นักเรียน ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
8. โรงเรียน ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
9. โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ภาคเรียน ละ 2 ครั้ง และครูได้รับการนิเทศจากโรงเรียน สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
10. โรงเรียน บริหารโดยมุ่งผลสำเร็จ เน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561