Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

พันธกิจของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม(Update 11-01-2562)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้พันธกิจ

  1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร
  5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข