Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

พันธกิจของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 09-07-2564)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้พันธกิจ (Mision)

  1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3) ส่งเสริม พัฒนาทักษะวิชาชีพและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
  4) พัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ


  เป้าหมาย (Goal)
  คุณภาพผู้เรียน
  1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3) ผู้เรียนมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
  5) ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารในสังคมโลก

คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากร
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้งานวิจัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และประเมินผู้เรียนเป็นระบบ ด้วยวิธีหลากหลาย

คุณภาพการบริหารจัดการ
1) ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ
2) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3) สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า
5) สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น คน ดี คน เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็น คนดี คนเก่ง
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3) ผู้เรียนมีสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
5) ผู้เรียนมีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
กลยุทธ์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้งานวิจัย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และประเมินผู้เรียนเป็นระบบ ด้วยวิธีหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริม
การมีส่วนรวมในการ
จัดการศึกษา 1) ผู้บริหาร มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ
2) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3) สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอและคุ้มค่า
5) สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี

. จุดเน้นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านผู้เรียน : ผู้เรียนคุณภาพ

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ
5) ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา : ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ /ผู้บริหารยุคใหม่
ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย
3) ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

ผู้บริหารยุคใหม่
1) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ
2) เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร
3) มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4) มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

ด้านบริหารจัดการ : สถานศึกษามิติใหม่

1) นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
3) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
4) บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5) มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้