Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 09-07-2564)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เป็นสถานศึกษามิติใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
คำสำคัญของวิสัยทัศน์
1) สถานศึกษามิติใหม่ คือ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ
2) มาตรฐานสากล คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารครูและบุคคลากร
3) คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากร และคุณภาพการบริหารจัดการ
4) พื้นฐานความเป็นไทย คือ สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ พระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้