Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 11-01-2562)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเป็นสถานศึกษาชั้นนำ
บริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง