Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

ความเป็นมาของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Update 11-01-2562)

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2527 อยู่บริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน เลขที่ 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ 53 ไร่ โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมายาวนาน รายละเอียดดังนี้

ปี

รายละเอียด

พ.ศ. 2527

ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน ได้สนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงฝึกงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล และปรับปรุงบริเวณให้ จนใช้ได้ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2530

วันที่ 21 พฤษภาคม 2530 โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยแยกจากการเป็นโรงเรียนสาขา ให้ชื่อ ว่า “โรงเรียนเชี่ยวหลานวิทยา” และกรมได้มีคำสั่งให้ นายณรงค์ กองมณี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางสวรรค์วิทยา มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ ได้อนุมัติวงเงิน จัดสร้างอาคารเรียน 108 ล 1 หลังเป็นเงิน 2,200,000 บาท

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2530 กรมสามัญศึกษาโดยนายมารุต บุญนาค ได้ลงนามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ ตามเขื่อนรัชชประภา เป็น "โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม"

กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และห้องน้ำห้องส้วมอย่างละ 1 หลัง

พ.ศ. 2531

กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน 108 ล บ้านพักครู 2 หลัง และถังเก็บน้ำฝน ฝ 33     1 ชุด

พ.ศ. 2532

กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารชั่วคราว 104/30 1 หลัง เป็นอาคารโรงฝึกงาน

พ.ศ. 2533

กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 206/30 1 หลัง

พ.ศ. 2538

กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง

พ.ศ. 2539

กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียนแบบ 8 คน จำนวน 2 หลัง

พ.ศ. 2546

กรมสามัญ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร สำหรับ 300 ที่นั่ง 1 หลัง เป็นเงิน 1, 840,000 บาท