ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม www.rajjaprabha.ac.th  
Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th
18 E-Service  
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
     
  ระบบตรวจเช็คคะแนน สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง  
     
งานธุรการ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
     
บริหารงานวิชาการ
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
  ระบบทดสอบทางการศึกษา O-Net  
  ระบบตรวจเช็คคะแนน สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง  
  ระบบงานทะเบียนและวัดผล สำหรับ ครูผู้สอน  
  ระบบคัดกรองปัจจับพื้นฐานนักเรียนยากจน Conditional Cash-transfer : CCT  
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS  
  ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA  
  ระบบ ปพ.3 สำนักทดสอบทางการศึกษา  
  ระบบ GPAX สำนักทดสอบทางการศึกษา  
  ระบบการรับนักเรียน  
  ระบบรายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน  
  ระบบ e-mes ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
บริหารงานทั่วไป
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Students Caring and Support System (SCSS)  
  ระบบบันทึกกำลังพล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  ระบบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) e-Studentloan  
  ะบบดูแลและติดตามการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา  
     
บริหารงานบุคคล
ระบบตรวจสอบข้อมูลสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  ระบบบริหารงานบุคคล HRMS : Human Resource Management System  
  บริการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคม  
     
บริหารงบประมาณ
ระบบบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
  ระบบนข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP  
  ระบบรายงานค่าสาธารณูปโภค  
  ระบบรายงานการดำเนินงานงบดำเนินงาน  
  ระบบรายงานการดำเนินงานงบลงทุน