ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม www.rajjaprabha.ac.th  
Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th
17 E-Service - ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ  
บริหารวิชาการ
01-ใบสมัคร ม.1  
  02-ใบสมัคร ม.4  
  03-ใบมอบตัวนักเรียน  
  04-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มบริหารวิชาการ  
  05-คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน  
  06-แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีชำรุด/สูญหาย)  
  07-คู่มือแผนเผชิญและเฝ้าระวังติดตามแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564  
  08-แผนการเปิดเรียน2-2564  
  21-สถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคCOVID-19  
     
บริหารงานบุคคล
01-ใบคำร้องขอมีบัตร ขรก.-พงก  
  02-หลักฐานแนบขอมีบัตร ขรก. พงก.  
  03-แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจ  
  04-ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน  
05-บันทึกข้อความขอสับเปลี่ยนเวร  
  06-แบบฟอร์มขอเครื่องราชย์  
  07-แบบประเมินสายงานการสอน  
  08-แบบฟอร์มขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู-ผู้บริหาร  
     
บริหารงบประมาณ
01-แบบฟอร์มแบบสำคัญรับเงิน2564 pdf ไฟล์ Word  
  02-หนังสือktb-กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป pdf ไฟล์ Excel  
  03-หนังสือktb-กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา pdf ไฟล์ Excel  
  04-หนังสือktb-สำหรับโอนเงินข้าบัญชีส่วนบุคคล pdf ไฟล์ Word  
  05-แบบแสดงรายการสมทบประกันสังคม-สปส1-10 pdf  
  06-การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว pdf ไฟล์ Word  
  07-ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร pdf ไฟล์ Word  
08-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ pdf ไฟล์ Word  
  09-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน-กิจกรรม pdf ไฟล์ Word  
  10-หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ 4235 pdf ไฟล์ Word  
  11-บันทึกข้อความขอยืมเงินอุดหนุน pdf ไฟล์ Word  
  12-บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเงินอุดหนุน pdf ไฟล์ Word  
  13-บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเงินอุดหนุน pdf ไฟล์ Word  
  14-ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน pdf  
  15-เอกสารการอบรมด้านการเงิน การบัญชี สพม.สฎ ชพ. ค่าเช่าบ้าน วันที่ 03-09-2565 ไฟล์ pdf  
  16-เอกสารการอบรมด้านการเงิน การบัญชี สพม.สฎ ชพ. ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ วันที่ 03-09-2565 ไฟล์ pdf  
  17-เอกสารการอบรมด้านการเงิน การบัญชี สพม.สฎ ชพ. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใข้จ่ายฝึกอบรม วันที่ 03-09-2565 ไฟล์ pdf  
  18-เอกสารการอบรมด้านการเงิน การบัญชี สพม.สฎ ชพ. สวัสดิการ วันที่ 03-09-2565 ไฟล์ pdf  
  19- เอกสารการอบรมด้านพัสดุ สพม.สฎ ชพ. บรรยายพัสดุ วันที่ 03-09-2565 ไฟล์ pdf  
  20-แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร แบบ7223 ฟอร์ม pdf  
  21-02แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 7131 ฟอร์ม pdf
 
22 เล่มแนวทางการดำเนินงาน...เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566  
 

23 เอกสารอบรม การเงิน 27-07-2566 สพม.สฎชพ. (สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.)

 
  24 เอกสารอบรม พัสดุ 27-07-2566 สพม.สฎชพ.(สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.)  
บริหารงานทั่วไป