Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Open Data)
My map ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) 
  ข้อมูล  รายการ  ผู้รับผิดชอบ  สถานะupdate
1ข้อมูลพื้นฐาน  01โครงสร้าง  ผังงานบริหารงาน 5 ฝ่าย  ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น (14-12-2563) 
    แสดงบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด(14-12-63)    

   
   
   
นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
   
   
ผู้อำนวยการ
   
   
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
   
นายจรุง กัณรงค์
นางสาวชญานิน คมพจน์
นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์
นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
นางบุญเรียง จันทร์ทัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน