Click กลับสู่หน้าหลัก www.rajjaprabha.ac.th

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม (Open Data)
My map ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) 
ข้อมูล  รายการ  ผู้รับผิดชอบ  update
1ข้อมูลพื้นฐาน  01โครงสร้าง  ผังงานบริหารงาน 5 ฝ่าย  ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
    ผังโครงสร้างบุคลากรรวม ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
  02ข้อมูลผู้บริหาร  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจุบัน ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
    รายนามผู้บริหารทั้งหมด  ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
  03อำนาจหน้าที่  ข้อมูลอำนาจหน้าที่ ที่สถานศึกษา ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
  04แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษา 1ปี   กำลังupdate  
    ข้อมูลรายละเอียดของแผน ยทุธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด     
         
  05ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ e-mail  ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
    แผนที่ตั้งสถานศึกษา  ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
  06กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  พรบ. ระเบียบ กฏกระทรวง  ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
-การประชาสัมพันธ์  07แสดงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบัน ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
    ข้อมูลข่าวสารในอดีต ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
-การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 08กระดานคำถามคำตอบ ช่องทางสอบถามข้อมูล ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
  09สังคมออนไลน์ การเชื่อมต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ สุจิตตรา (09-09-2563)
    กลุ่มไลน์ของสถานศึกษา กลุ่มไลน์ ผู้ปกครอง กลุ่มไลน์ ห้องเรียน กลุ่มไลน์ คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มไลน์บุคลากร ภูมิพัฒน์ (09-09-2563)
         
2การบริหารงาน 10แผนดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานประจำปี โครงการ งบประมาณ  กำลังupdate  
    แผนที่มีระยะเวลา บังคับใช้ในปีนี้    
         
  11รายงาน ติดตาม รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

 กำลังupdate  
    เนื้อหารายละเอียดความก้าวหน้า    
    ข้อมูลระยะ 6 เดือน    
         
  12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ที่ผ่านมา  กำลังupdate  
    ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน    
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ที่ผ่านมา    
         
-การปฏิบัติงาน 13คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน คู่มือหรือแนางทางการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ภูมิพัฒน์  (09-09-2563)
    คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กำลังupdate  
    คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  กมลพัชญ์ (09-09-2563)
    คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป กำลังupdate  
    คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กำลังupdate  
         
-การให้บริการ 14คู่มือ หรือ มาตรฐานการให้บริการ คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ หรือ มาติดต่อ   กำลังupdate  
    การให้บริการ ขั้นตอน แผนผัง เวลา ผู้รับผิดชอบ    
         
  15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา   กำลังupdate  
    ข้อมูลให้บริการที่เกิดขึ้น     
  16รายงานสำรวจความพึงพอใจ ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   กำลังupdate  
         
  17E-Service ช่องทางขอรับบริการ ออนไลน์ เพื่อความสะดวก   กำลังupdate  
    เชื่อมโยงไปยังช่องทางต้นได้จากเว็บไซต์โรงเรียน    
         
3การบริหารงบประมาณ 18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 1 ปี   กำลังupdate  
    งบประมาณตามแหล่ง ประเภทการใช้จ่าย    
    แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบนี้    
         
  19รายงานกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน ประจำปี   กำลังupdate  
    รายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ    
    ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรก    
         
  20รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี การดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายประจำปี   กำลังupdate  
    ผลการใช้จ่ายปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ ผลสัมฤทธิ์     
    รายงานผลนของปีงบประมาณ    
         
-การจัดซื้อจัดจ้าง 21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนจัดหาพัสดุ สุธิดา  (09-09-2563)
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563    
         
  22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ แสดงประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สุธิดา  (09-09-2563)
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563    
         
  23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) สุธิดา  (09-09-2563)
    ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่จะซื้อหรือจ้าง    
         
  24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1 สุธิดา  (09-09-2563)
    ข้อมูลรายละเอียด งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค    
    รายงานผลของงบประมาณประจำปี 2562    
         
4บริหารพัฒนาบุคคล 25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล กมลพัชญ์  (09-09-2563)
    นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือนโยบายของผู้บริหาร    
         
  26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กมลพัชญ์  (09-09-2563)
    การดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
    การดำเนินการในปี พ.ศ. 2563    
         
  27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร กมลพัชญ์  (09-09-2563)
    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร    
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร    
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร    
    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ    
    หลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในสถานศึกษา พ.ศ.2563    
         
  28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กมลพัชญ์  (09-09-2563)
    ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ ตามนโยบาย    
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562    
         
5การส่งเสริมความโปร่งใส 29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษา   กำลังupdate  
    ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีการขั้นตอนการร้องเรียน    
         
  30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านทางช่องทางออนไลน์  ภูมิพัฒน์  (09-09-2563)
    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา    
         
  31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา   กำลังupdate  
    มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว    
    ข้อมูลปี พ.ศ. 2563    
         
 -การเปิดโอกาสให้เกิดส่วนร่วม 32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์   กำลังupdate  
    สามารถเข้าถึงหรือเชี่ยมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา    
         
  33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมติดตาม ประเมินผล   กำลังupdate  
    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563    
         
6การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต 34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส   กำลังupdate  
    ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถุานศึกษา    
         
  35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด   กำลังupdate  
    เป็นการดำเนินการที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมสถานศึกษา    
    เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2563    
         
-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 36การประเมินความเสียงทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่   กำลังupdate  
    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสียง    
    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563    
         
  37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสียง   กำลังupdate  
    เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง    
    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563    
         
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ   กำลังupdate  
    เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563    
         
-แผนป้องกันทุจริต 39 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี แสดงแผนปฏิบัติการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของสถานศึกษา   กำลังupdate  
    มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่นโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ    
    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้คลอบคลุม ปี พ.ศ.2563    
         
  40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต   กำลังupdate  
    ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าแต่ละโครงการและกิจกรรม    
    ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ.2563    
         
  41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต   กำลังupdate  
    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค    
    รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2562    
         
7มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีหน้า  
    ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะหฺ์ ข้อบกพร่อง จุดอ่อน ประเด็นที่ต้องพัฒนา สู่การปฏิบัติ ปีหน้า  
    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ปีหน้า  
         
  43การดำเนินการตามมารการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ปีหน้า  
    มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ปีหน้า  
    เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ปีหน้า